021-75982

روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

مقام فاخر معلم بر هیچکس پوشیده نیست. نمیتوان پاسداشت زحمات بی دریغی که معلمان برای پیشرفت علم آموزان کشیده اند را محدود به یک روز و آنهم روز معلم کرد. معلمی شغل نیست هنر، عشق و ایثار است .... برای سپاس از تلاش معلمان در عرصه علم و ادب تمامی روزها را باید مغتنم شمرد. از آنجاییکه که درسا سعی بر این داشته است تا رویدادهای این چنینی را گرامی بدارد، به پاس قدردانی از مقام والای معلم ویدئویی را در نظر گرفته است تا در در روز معلم تقدیم آموزگاران کند:


تاریخ خبر: 1395/02/12 تگ: