021-75982

بزرگداشت حکیم عمر خیام

روز بزرگداشت فیلسوف، ریاضیدان، منجم و رباعی سرای پارسی گرامی باد

ابوالفتح الدین عمر بن ابراهیم نیشابوری مشهور به خیام از برجسته ترین حکما و ریاضی دانان ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور دیده به جهان گشود. فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و رباعی‌سرای ایرانی در دوره سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و لقبش «حجّةالحق» بوده‌است، ولی آوازه وی بیشتر به ‌واسطه نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. رباعیات خیام را به اغلب زبان‌های زنده ترجمه نموده‌اند که باعث شهرت افزون وی در مغرب‌زمین گردیده‌است. درسا به عنوان برندی پارسی که ارزش نهادن به رویدادهای ملی را به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود می¬داند به مناسبت روز خیام با تهیه ویدئو و محتوای تصویری این روز را به نوبه¬ی خود گرامی داشت. این قافله عمر عجب میگذرد دریاب دمی که با طرب میگذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که شب میگذرد


تاریخ خبر: 1395/02/29 تگ: