021-75982

چهاردهم تیرماه روز قلم

روز قلم بر تمامی اهالی اندیشه و قلم گرامی باد

چهاردهم تیرماه در تقویم ایران باستان روز تیر (عطارد) نامیده می شود و سیاره تیر یا عطارد کاتب و نویسنده ستارگان است. ازین روی چهاردهم تیر ماه روز قلم که نماد دانش و آگاهی در ایران باستان است، نامیده می شود.
درسا این روز را به اهالی اندیشه تبریک می گوید.


تاریخ خبر: 1395/04/14 تگ: