021-75982

حراج پایان فصل درسا و تغییری دیگر

میزبانی فروشگاه های چرم درسا از مشتریان با افزایش درصد حراج

در راستای ادامه حراج پایان فصل درسا، تعداد قابل توجهی از کفش های درسا به حراج پنجاه درصد نقدی تغییر یافت. با تغییری دیگر در حراج درسا، میزبان شما در فروشگاه های چرم درسا در سراسر کشور هستیم.


تاریخ خبر: 1396/07/22 تگ: