021-75982

به دنبال فرصت در فضای ابهام

سومین کنفرانس صنعت داروی ایران برگزار شد

سومین کنفرانس صنعت داروی ایران با رویکرد جستجوی فرصت در فضای ابهام برگزار شد.
در این رویداد متخصصان با موضوعاتی نظیر؛ چالش های غیر مالی امروز صنعت دارو، تحلیل وضعیت ایران در منطقه و جهان، بررسی تحریم های مالی و بانکی، مدیریت بحران در نظام دارویی، حکمرانی خوب در نظام دارویی و چالش های حکمرانی در نظام دارویی و راهکارها به بحث و گفت و گو نشستند.

در این رویداد اساتیدی نظیر؛
دکتر محمد مهدی بهکیش؛ اقتصاددان
دکتر مهدی پیر صالحی؛ مدیرعامل داروپخش
دکتر محمد فاضلی؛ استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرشاد فاطمی؛ استاد اقتصاد دانشگاه شریف
دکتر ناصر هادیان؛ استاد دانشگاه تهران و جمعی دیگر از اساتید حضور به هم رساندند.

دکتر محمد مهدی بهکیش؛ اقتصادداندکتر ناصر هادیان؛ استاد دانشگاه تهراندکتر فرشاد فاطمی ؛ استاد دانشگاه شریفدکتر شاهین جعفری دبیر اجرایی مراسم


تاریخ خبر: 1397/09/25 تگ:

  • چرم درسا
  • درسا
  • دارو
  • صنعت دارو