021-75982

سرزمین سپید جایی برای لمس آرزوها

درسای عزیز

 • این دومین دعوتنامه هست که من برای تو میفرستم.
 • من به تو آموختم قبل از اینکه دیگران را مقصر بدانی همه چیز را از درون خودت جستجو کنی.
 • ما با هم آموختیم اگر امروز دنیا خشمگین، اندوهگین و غضبناک است.
 • بدلیل این است که ما اینگونه خواسته ایم، چرا که دنیا آیینه ای از من و تو می باشد.
 • و آموختیم که نیازی نداریم دنیا را تغییر بدهیم، بلکه باید اولین تغییر را از خودمان آغاز کنیم و این نقطه آغازین بود.
 • حال می خواهم تو را به سرزمین سپید دعوت کنم، سرزمینی که در آن نگاه من و تو به پاکی و سپیدی میرود.
 • در این سرزمین برای ثروتمند شدن نیازی نیست دیگران را له کنیم.
 • سرزمینی که در آن پاکی، صداقت، وجدان، عدالت، نوع دوستی میتواند اولین تفکر ذهن ما باشد.
 • تنها تفاوت بین شکست خوردگان و پیروز شدگان عادتهای آنهاست.
 • بنابراین می آموزیم که نیازمند عادت های سپید هستیم.
 • عادتهای سپید را جایگزین عادتهای بد کرده و از آنها پیروی خواهیم کرد.
 • و این راز موفقیت انسانهای بزرگ است.
 • و تکرار عادتها آنرا به بخشی از ذهن من تبدیل خواهد کرد.
 • و با گذشت زمان، آنها تبدیل به رفتارهای من خواهند شد و مرا به انجام کارهای شایسته وا می دارند.
 • و هر روز صبح با حسی ارزشمند از خواب بیدار خواهم شد.
 • حس عشق به انسانها، حس قدرت، جدیت و اراده.
 • حال با عشق و سپیدی دیوار تنفر و بدبینی را که انسانها به دور قلبشان کشیده اند خراب خواهم کرد.
 • در سرزمین سپید انسانهای با اراده و موفق را دوست خواهم داشت، زیرا که آنها به من انگیزه می دهند.
 • ثروتمندان را دوست خواهم داشت زیرا که آنها بسیار تنها هستند.
 • مستمندان را دوست خواهم داشت زیرا که جبر زمانه نیز، در زندگی آنها بی تاثیر نبوده است .
 • زشت رویان را دوست خواهم داشت به خاطر پاکی روحشان.
 • در این سرزمین با عشقی که خواهی ساخت قدرتی در تو ایجاد می کند، که بتوانی در قلب و روح انسانها نفوذ کنی
 • و آهسته در قلب آنها بگویی دوستت دارم.
 • و این گونه تو لبخند رضایت را در چشمان همنوع، همکار و مشتری خود خواهی دید.
 • و این اولین حرکت در سرزمین سپید است.
 • و از امروز از تو می خواهم در سرزمین سپید اندیشه کنی.
 • چرا که سرزمین درسا همان سرزمین سپید است.

دعوتنامه شماره 1 درسا
دعوتنامه شماره 2 درسا


   بازگشت