فروش سازمانی : ایجاد ارزشی مشترک

B2B sales : Abilateral co-Creation

دپارتمان فروش سازمانی درسا

دپارتمان فروش سازمانی درسا بوجود آمده تا مدیران و صاحبان کسب و کار که بدنبال خلق تجربه ای نو برای همکاران تجاری خود هستند و به ماندگار بودن این تجارب می اندیشند,حق انتخاب وسیعتری را فراهم آورد

Dorsa B2B business line

Dorsa's B2B division has been created to offer business owners and leaders who are looking to create new expierance for their business associates and are desiering the unforgettable expierances to offer a wide range of Dorsa product and services.

از آنجایی که هدیه دادن برای نمایش احترام و ارزش همکاران تجاری و مشتریان در بین مدیران و صاحبان کسب و کار مرسوم است,مشاورین سازمانی درسا همراه با تیم های تخصصی در خلق این تجربه مطابق با نیاز و اندیشه ی شما در کنارتان خواهند بود تا ارزش و احترامی در شان مخاطب آفریده شود.

While presenting courtesy gift is freequent for displaying the respect and value of business associates and customers amount business owners and leaders,the consultants of the Dorsa B2B sales advisers,by co-crating uniqe ideas with specilize teams from diffrent teams and units,will be with you in creating this expierance in accordance with your needs thoughts in order to create a worthy value and respect for your audience.

خلق تجربه با شخصی سازی

انتخاب و یا سفارشات شما از مرحله ایده تارسیدن به محصول نهایی , متناسب با درخواست شما شخصی سازی شده و علاوه بر درج نام و نشان تجاری با بسته بندی راستا با ایده ی اصلی طراحی خواهد شد. مشاورین فروش سازمانی درسادر تمام مراحل شکل گیری این ایده و رسیدن به مطلوب مورد نظرتان در کنارتان خواهند بود.

Personalized expereience creation

Your choice or order from each Dorsa brands group will be personalized according to your request and in addtion to the brand insertion,it will be packaging based on the original idea.Dorsa's B2B sales advicers consultants will be with you at all stages of shapin this idea and acheiving the desired one.

کارت هدیه درسا

Dorsa's gift card

ممکن است شما به عنوان سفارش دهنده تصمیم بگیرید تا ارزش حق انتخاب را برای همکاران تجاریتان قائل شوید تا آنها مطابق با اندیشه و سبک زندگی خود اقدام به خرید نمایند.
کارت های هدیه درسا با نشان تجاری , مبلغ و به مدت اعتبار طبق درخواست شما و با امکان خرید از تمام گروه برندهای درسا طراحی شده اند.
همچنین خرید با کارت های هدیه در تمام پروموشن های درسا امکان پذیر است.

You may decied to value the right of choice for your business associates so that they can make purchases in accordance with their thoughts and lifestyles.
Dorsa gift card with logo , deposit and credit period will be designed according in order to buy all from Dorsa's brands group.
It should be noted that shopping with gift cards is possible in all dorsa promotions.

همکارهای تجاری و سازمانی

Our Partnerships

همکارهای تجاری و سازمانی

Our Partnerships