فروش سازمانی : ایجاد ارزشی مشترک

B2B sales : Abilateral co-Creation

دپارتمان فروش سازمانی درسا

دپارتمان فروش سازمانی درسا بوجود آمده تا مدیـران و صاحبان کسب وکار که بدنبال خلق تجربهای نو برای همکاران تجاری خود هستند و به ماندگار بودن این تجارب می اندیشنـد، حق انتخاب وسیعتـری را فراهم آورد.

Dorsa's B2B Sales Department

Dorsa's B2B Sales Department was established with the intention of offering enhanced choices to managers and business proprietors seeking to cultivate a novel, enduring experience for their corporate partners.

از آنجایی که هدیه دادن برای نمایش احترام و ارزش همکاران تجاری و مشتریان در بین مدیران و صاحبان کسب وکار مرسوم است، مشاورین سازمانی درسا همراه با تیم های تخصصی در خلق این تجربه مطابق با نیاز و اندیشه ی شما در کنارتان خواهند بود تا ارزش و احترامی در شأن مخاطب آفریده شود.

Recognizing the common practice of expressing respect and gratitude to business partners and customers through the presentation of gifts, Dorsa's team of organizational consultants and specialists stands ready to collaborate with you in crafting a customized, dignified, and respectful experience that aligns with your unique requirements and vision.

خلق تجربه با شخصی سازی

انتخاب و یا سفارشات شما ازمرحله ی ایده تا رسیدن به محصول نهایی، متناسب با درخواست شما شخصی سازی شده و علاوه بر درج نام و نشان تجاری، با بسته بندی هم راستا با ایده ی اصلی، طراحی خواهد شد. مشاوریـــن فروش سازمانی درسا در تمام مراحل شکل گیری این ایده و رسیدن به مطلوب مورد نظرتان در کنار شما خواهند بود.

Tailored Experiences

From conceptualization to the final product, we ensure a personalized touch to your selection or orders. Our packaging is thoughtfully designed to mirror your original concept, incorporating your name and brand identity. Dorsa's organizational sales consultants are at your disposal to guide you through every phase of transforming your ideas into the desired reality.

کارت هدیه درسا

Dorsa's gift card

ممکن است شما به عنوان سفارش دهنده تصمیم بگیرید تا ارزش حق انتخاب را برای همکاران تجاریتان قائل شوید تا آنها مطابق با اندیشه و سبک زندگی خود اقدام به خرید نمایند. کارتهای هدیه درسا با نشان تجاری، مبلغ و به مدت اعتبار طبق درخواست شما و با امکان خرید از تمام گروه برندهای درسا طراحی شده اند. همچنین خرید با کارت های هدیه در تمام پروموشن های درسا امکان پذیر است.

As a valued customer, you have the option to empower your business partners, enabling them to shop according to their individual preferences and lifestyles. Dorsa offers gift cards customized with your brand name, specified amount, and validity period, granting access to purchases across all Dorsa brand groups. Furthermore, our gift cards can be used to make acquisitions during any Dorsa promotions. Should you aspire to deliver an unforgettable and distinctive gift experience to your esteemed business partners, please do not hesitate to get in touch with us.

همکارهای تجاری و سازمانی

Our Partnerships

همکارهای تجاری و سازمانی

Our Partnerships

جهت سفارش کارت هدیه برای سازمانتان میتوانید با شماره های روبه رو تماس حاصل نمایید.