اعضای هیئت مدیره درسا

 • شاهین فاطمی
 • بنیانگذار و موسس درسا
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • امیر نورمحمدی
 • بنیان گذار و موسس درسا
 • رئیس هیئت مدیره
 • علی حاج نورمحمدی
 • مدیر عامل خانه درسا
 • عضو هیئت مدیره خانه درسا
 • منوچهر مدنی
 • مدیر مالی درسا
 • نایب رئیس هیئت مدیره درسا


کادر مدیریت درسا

محمد سعادتی
مدیر فنی
سهراب علیزاده
مدیر تامین
هاشم مهرزاد
مدیر فروش
آذر صبری
رئیس خلاقیت
سمانه حمیدی
رئیس برنامه ریزی و کنترل موجودی
سارا محرر
رئیس حسابداری