هیئت مدیره درسا

امیرکاظم نورمحمدی
هم بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره
شاهین فاطمی
هم بنیان گذار ,
هدایتگر خلاقیت
و نایب رئیس هیئت مدیره
منوچهر مدنی
عضو هیئت مدیره