تاریخچه درسا

شاهین فاطمی و امیرکاظم نورمحمدی بنیان‌گذاران درسا، موفق شدند در نخستین سال‌های جوانی خود، پایه‌های برند درسا را با تمرکز بر محصولاتی از چرم طبیعی بنیان گذارند. آنها پس از سه دهه تلاش و ﺗﻔﮑـﺮ خلاق ریشه‌های درسا را با خلق برندهای خانه درسا، جواهرات درسا و کافه درسا قوی‌تر کردند و ماموریت برندشان را خلق سبک زندگی تهران آینده معین نمودند.اولین دهه زندگی درسا با تولید محصولات چرمی در کارگاهی 15 متری رقم خورد و ﺗﻔﮑـﺮﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺧـﻼقیت وﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻮلید، اﻧﮕﯿﺰه رﺷـﺪ را ﻫـﺮروز در قلب کارآفرینان جوان ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﺮد. به همین ترتیب آنها ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳـﺎل 1378 کارخانه‌ای به وسعت 2000 متر را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻨﺪ و این دهه را ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ تولید ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رسانند. دﻫﻪ دوم زﻧﺪﮔﯽ درﺳﺎ ﺑﺎ رویکرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﺮوش داﻧﺶ ﻣﺤﻮر آﻏـﺎز ﺷﺪ و در همین راستا، ﻣﺤﺼـﻮﻻت درسا در اوﻟـﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﺮم ﺑﺎ ﻧـﺎم درﺳـﺎ در ﺗﻬـﺮان ﻋﺮﺿـﻪ شد. در این دﻫـﻪ، درﺳـﺎ به توسعه ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎی خود در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان پرداخت. راﻫﺒـﺮان درسا ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﺧﺮ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻼش ﺑﺮایﺗﻮﺳﻌﻪ بیشتری را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ، از اﯾﻦ‌رو ﻫمزﻣﺎن ﺑﺎ ارﺗﻘـﺎء ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ‌ﻫـﺎيی همچون اﺳﺘﺨﺪام وآﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و طراحی محصولاتی متناسب ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺐ را آغاز کردند. ﺗﻔﮑـﺮ راﻫﺒﺮی در اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﺪرن ﺑﻪ درﺳﺎ ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮد در دوران ﺟـﻮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧـﺪی ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﺣﻮزه ﭼﺮم و ﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻫﻪ‌ی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺪ درﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻨﺶ و رفتار ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی اول این دﻫﻪ با اندیشه تلفیق چرم و ﻃﻼ برای نسل امروز، ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎج درسا ﺑﻪ وﺟﻮد آمد.ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﺮای داﺷـﺘﻦ ﻣﻨﺰﻟـﯽ ﻣـﺪرن و فاخر، درﺳﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی طراحی ﺧﺎﻧﻪ‌ای زﯾﺒﺎ ﺳﻮق داد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﺎداﻧﺶ، ﻫﻨـﺮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﺮﻧـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ درﺳﺎ را ﺑﺮای ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز به وجود بیاورد.

همزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺎ، ﮐﺎﻓﻪ درﺳﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﻠﻖ ﻃﻌﻢ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄـﯽ روح ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ؛ ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام ﮐﻪ در دل شلوغی‌های تهران، ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم درﺳﺎ در ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد، آﻏـﺎز ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ برند بین‌المللی سواروسکی بود. درﺳﺎ در ﺳﺎل 1395 توانست به عنوان اولین برند سبک زندگی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺻﺎﺣﺐ ﻻﯾﺴﻨﺲ ﺳﻮاروﺳﮑﯽ ﺷﻮد و ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ از ﮐﺮﯾﺴـﺘﺎل و ﭼـﺮم اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ، جواهرات ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ارزﺷـﻤﻨﺪ، اولین ﻓﺼﻞ از داﺳﺘﺎن درﺳﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎهی ﺟﻬﺎﻧﯽ را رﻗﻢ زد.

  • از سوی دیگر درسا در دهه اندیشه برآن است تا زیبایی و اصالتی که در فرهنگ و تمدن ما هست را بازتولید کند و اندیشه ای را در جهان گسترش دهد تا دنیا مجبور شود عمیق تر به آن توجه کند.

    از این روی "دال" خلق شد.

درسا در این دهه به مشتریانش محصول نمی فروشد بلکه اندیشه اصالت ارائه می دهد که در تمام روح درسا مشخص است.